Synimet dhe Objektivat

Qëllimi i Shkollës është të nxisë zhvillimin intelektual, fizik, estetik, shpirtëror, moral dhe social të çdo fëmije, të ndihmojë secilin fëmijë të mësojë të mësojë.

Ne dëshirojmë që çdo fëmijë të shijojë detyrat e tyre shkollore dhe të gjejë kënaqësi në të dhe një ndjenjë arritjeje. Ne shpresojmë që të mundësojmë secilin fëmijë të realizojë potencialin e tij përmes aftësive, koncepteve dhe njohurive të nevojshme, të zhvillojë aftësinë e tij për të arsyetuar dhe t'i ndihmojmë ata të bëjnë pyetje dhe të krijojnë hetime për t'iu përgjigjur atyre, duke interpretuar rezultatet në mënyrë kritike.

Ne përpiqemi t'i ndihmojmë nxënësit të kuptojnë botën në të cilën ata jetojnë. Shkolla synon të nxisë vlerat personale dhe morale, duke respektuar vlerat fetare të racave dhe kulturave të tjera.

Wentworth Pupils.png

Synimi i kurrikulës Wentworth  Deklarata

Intent, Implementation, Impact