Shkolla  Etos

Shkolla Fillore Wentworth kundërshton të gjitha format e racizmit, paragjykimeve dhe diskriminimit. Shkolla mbështet diversitetin dhe promovon marrëdhënie të mira personale dhe komunitare. Diversiteti njihet se ka një rol pozitiv për të luajtur brenda shkollës.

I gjithë stafi nxit një atmosferë pozitive të besimit reciprok midis nxënësve nga të gjitha grupet etnike. Ekzistojnë procedura të qarta për të siguruar që të gjitha format e ngacmimit, përfshirë ato fetare, raciste, seksiste dhe homofobike, të trajtohen në mënyrë të shpejtë, të vendosur dhe të qëndrueshme dhe të jenë në përputhje me politikat dhe udhëzimet e shkollës.

Të gjitha incidentet e ngacmimit regjistrohen dhe trajtohen në përputhje me politikat përkatëse të shkollës. Politika e shkollës kundër ngacmimit rishikohet çdo vit nga i gjithë stafi. Vullnetarët e nxënësve janë trajnuar të veprojnë si mbështetës të bashkëmoshatarëve në kohën e pushimit.

Etika e shkollës është e përfshirë në Marrëveshjen Wentworth.