Organizimi i shkollës

Shkolla kujdeset për nxënësit nga mosha 4 - 11 vjeç të cilët studiojnë në Vitet e Hershme, Faza Kyçe 1 dhe Faza Kyçe 2 e Kurrikulës Kombëtare. Janë tetëmbëdhjetë klasa që kanë nxënës me aftësi të ndryshme. Organizimi i klasave varet nga numrat e grupeve të vitit.

Për të akomoduar numrin e fëmijëve që aplikojnë në Wentworth në të dyja fazat kryesore, ne i rregullojmë klasat tona në mënyrë që disa të jenë në moshë të përzier.

Pas zgjerimit tonë, numri standard i hyrjes në shkollë është 90 nxënës.   Ne kemi  çrrënjosi nevojën për klasa të grupuara vertikalisht në  Fondacioni dhe KS1, shkolla do të vazhdojë zgjerimin e saj derisa çdo grup të ketë  3 klasa të drejta.  

 

Në Fazën Kryesore 2 nuk ka kufi për numrin e nxënësve në një klasë. Sidoqoftë, cilësia e të mësuarit dhe shqetësimet praktike të akomodimit në klasë duhet të merren parasysh.

Ndërsa grupimi vertikal mbetet në Vitin 5 dhe 6, kurrikula është planifikuar me kujdes për të siguruar që nuk ka përsëritje.

Aty ku ndihet e përshtatshme, grupet vjetore do të vendosen për lëndët kryesore të  Anglisht dhe Matematikë. Kjo i lejon mësuesit të synojnë në mënyrë efektive nivelet e të mësuarit për fëmijët me aftësi të ndryshme. Vendndodhja e fëmijëve rishikohet rregullisht dhe grupet përcaktohen në varësi të vlerësimit të mësuesve dhe performancës së nxënësve.

Orët javore për mësimin me kontakt janë 26 orë 40 minuta.   Stafi do të jetë në detyrë nga ora 8.45 e tutje. Fëmijët duhet të vijnë në shkollë në kohë. Fëmijët që janë vonë shkaktojnë përçarje në klasë.

Ka disa ndryshime në këtë orar ndërsa ne veprojmë nën drejtimin e Qeverisë për edukimin e fëmijëve gjatë Pandemisë Coronavirus.

Mëngjes:
Fillimi i butë: Mbërritja midis orës 8:40 të mëngjesit - 8:55 të mëngjesit
8:55 paradite - 12:00 pasdite (KS1)

8:55 paradite - 12:15 pasdite (KS2)

Pushimi i mëngjesit:

10:30 paradite - 10:45 paradite (KS1 dhe KS2)

_____________________

Dreka:

12:00 pasdite - 12:55 pasdite (KS1)

12:15 pasdite - 1:10 pasdite (KS2)

_____ ________________

Pasdite:

1:00 pasdite - 3:15 pasdite (KS1)

1:10 pasdite - 3:15 pasdite (KS2)

Pushimi i pasdites:

2:00 pasdite - 2:15 pasdite (KS1)

2:10 pasdite - 2:25 pasdite (KS2)