Deklarata e Barazisë

Shkolla Fillore Wentworth mirëpret detyrat e barazisë në shkolla dhe i konsideron ato si thelbësore për të arritur rezultatin më të mirë për çdo fëmijë. Ne besojmë se të gjithë nxënësit dhe anëtarët e stafit duhet të kenë mundësinë për të përmbushur  potencialin e tyre të plotë pavarësisht prejardhjes, identitetit dhe rrethanave. Ne jemi të përkushtuar për krijimin e një komuniteti shkollor që njeh dhe feston ndryshimin brenda një kulture respekti dhe bashkëpunimi. Ne e vlerësojmë që një kulturë që promovon barazinë do të krijojë një mjedis pozitiv dhe një ndjenjë të përbashkët të përkatësisë për të gjithë ata që punojnë, mësojnë dhe përdorin shërbimet e shkollës sonë. Ne e pranojmë se barazia do të arrihet vetëm nga i gjithë komuniteti shkollor që punon së bashku - nxënësit, stafi, guvernatorët, vizitorët dhe komuniteti ynë lokal.